Σκαπιτσαριστά

Τα σκαπιτσαριστά είναι προϊόντα που παράγονται μετά από επεξεργασία σε μάρμαρα, πορόλιθο, ψαμμίτη, σχιστόλιθο, μπαζάλτ, γρανίτη και άλλα φυσικά πετρώματα και πέτρες.
Χρήσεις : Επενδύσεις για τοίχους, τζάκια, μπάνιο κλπ.

Filter